5-Black


[PDF]5-Black - Rackcdn.comhttps://16e5b1cef16a833722c3-361dce0c816c6d0f09e73ed25d7d85eb.ssl.cf1.rackcd...

5 downloads 173 Views 23MB Size

TECH YOUR GAME TO THE NEXT LEVEL

Official Motion Technology Partner of PerfectGame

USE PROMO CODE PG2019 TO SAVE AT DIAMONDKINETICS.COM DK-PG-Jan2019-FullPage-v1.indd 1

TRY THE APPS FREE! 1/25/19 10:54 AM

ϮϬϭϵϭϰh^ƵŶƐŚŝŶĞtĞƐƚĂŶĚ^ƵŶƐŚŝŶĞtĞƐƚ^ŚŽǁĐĂƐĞ^ĐŚĞĚƵůĞ KƌĂŶŐĞŽƵŶƚLJ'ƌĞĂƚWĂƌŬͲ/ƌǀŝŶĞ͕ dĞĂŵƐEƵŵďĞƌƐΘŽůŽƌƐ ϭϰh^ƵŶƐŚŝŶĞtĞƐƚ ϭͲ'ŽůĚ ϮͲ'ƌĂLJ ϯͲ'ƌĞĞŶ ϰͲWƵƌƉůĞ

ϱͲůĂĐŬ ϭϯͲZŽLJĂů

ϲͲŽů͘ůƵĞ ϭϰͲtŚŝƚĞ

ϳͲ'ƌĞĞŶ ϭϱͲůĂĐŬ

^ƵŶƐŚŝŶĞtĞƐƚ ϴͲDĂƌŽŽŶ ϵͲEĂǀLJ ϭϬͲKƌĂŶŐĞ ϭϭͲWƵƌƉůĞ ϭϲͲŽů͘ůƵĞ ϭϳͲDĂƌŽŽŶ ϭϴͲEĂǀLJ ϭϵͲKƌĂŶŐĞ

ϭϮͲZĞĚ ϮϬͲZĞĚ

^ĂƚƵƌĚĂLJ͕:ƵŶĞϭƐƚ WůĂLJĞƌZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶdŝŵĞƐͲWůĂLJĞƌƐƌĞĐĞŝǀĞ^ŚŝƌƚĂŶĚĂƉĂƚ'ƌĞĂƚWĂƌŬ ϳ͗ϬϬD dĞĂŵƐϭͲϰ ϴ͗ϬϬD dĞĂŵƐϱͲϴ ϵ͗ϬϬD dĞĂŵƐϵͲϮϬ ϲϬzĂƌĚĂƐŚĂŶĚĞĨĞŶƐŝǀĞtŽƌŬŽƵƚdŝŵĞƐͲ'ƌĞĂƚWĂƌŬ&ŝĞůĚϭ ϴ͗ϬϬD dĞĂŵƐϭͲϰdŚƌŽǁĂŶĚZƵŶ ϵ͗ϭϬD dĞĂŵƐϱͲϴdŚƌŽǁĂŶĚZƵŶ ϭϬ͗ϮϬD dĞĂŵƐϵͲϮϬdŚƌŽǁĂŶĚZƵŶ

'ĂŵĞƐ

ĂƚƚŝŶŐWƌĂĐƚŝĐĞͲ'ƌĞĂƚWĂƌŬ&ŝĞůĚ7 Ϯ͗ϭϬWD Ϯ͗ϯϬWD Ϯ͗ϱϬWD ϯ͗ϭϬWD ϯ͗ϯϬWD ϯ͗ϱϬWD ϰ͗ϭϬWD ϰ͗ϯϬWD ϰ͗ϱϬWD ϱ͗ϭϬWD ϱ͗ϯϬWD ϱ͗ϱϬWD ϲ͗ϭϬWD ϲ͗ϯϬWD ϲ͗ϱϬWD ϳ͗ϭϬWD ϳ͗ϯϬWD ϳ͗ϱϬWD ϴ͗ϭϬWD ϴ͗ϯϬWD

,ŝƚ ϭͲ'ŽůĚ ϮͲ'ƌĂLJ ϯͲ'ƌĞĞŶ ϰͲWƵƌƉůĞ ϱͲůĂĐŬ ϲͲŽů͘ůƵĞ ϳͲ'ƌĞĞŶ ϴͲDĂƌŽŽŶ ϵͲEĂǀLJ ϭϬͲKƌĂŶŐĞ ϭϭͲWƵƌƉůĞ ϭϮͲZĞĚ ϭϯͲZŽLJĂů ϭϰͲtŚŝƚĞ ϭϱͲůĂĐŬ ϭϲͲŽů͘ůƵĞ ϭϳͲDĂƌŽŽŶ ϭϴͲEĂǀLJ ϭϵͲKƌĂŶŐĞ ϮϬͲZĞĚ

^ŚĂŐ ϮͲ'ƌĂLJ ϭͲ'ŽůĚ ϰͲWƵƌƉůĞ ϯͲ'ƌĞĞŶ ϲͲŽů͘ůƵĞ ϱͲůĂĐŬ ϴͲDĂƌŽŽŶ ϳͲ'ƌĞĞŶ ϭϬͲKƌĂŶŐĞ ϵͲEĂǀLJ ϭϮͲZĞĚ ϭϭͲWƵƌƉůĞ ϭϰͲtŚŝƚĞ ϭϯͲZŽLJĂů ϭϲͲŽů͘ůƵĞ ϭϱͲůĂĐŬ ϭϴͲEĂǀLJ ϭϳͲDĂƌŽŽŶ ϮϬͲZĞĚ ϭϵͲKƌĂŶŐĞ

ŝĂŵŽŶĚ<ŝŶĞƚŝĐƐ ϯͲ'ƌĞĞŶ ϰͲWƵƌƉůĞ ϭͲ'ŽůĚ ϮͲ'ƌĂLJ ϳͲ'ƌĞĞŶ ϴͲDĂƌŽŽŶ ϱͲůĂĐŬ ϲͲŽů͘ůƵĞ ϭϭͲWƵƌƉůĞ ϭϮͲZĞĚ ϵͲEĂǀLJ ϭϬͲKƌĂŶŐĞ ϭϱͲůĂĐŬ ϭϲͲŽů͘ůƵĞ ϭϯͲZŽLJĂů ϭϰͲtŚŝƚĞ ϭϵͲKƌĂŶŐĞ ϮϬͲZĞĚ ϭϳͲDĂƌŽŽŶ ϭϴͲEĂǀLJ

tŝŶĚƌŽǁWĂƌŬͲ&ŝĞůĚϭ ϭϬ͗ϬϬD ϭͲ'ŽůĚǀƐϮͲ'ƌĂLJ

tŝŶĚƌŽǁWĂƌŬͲ&ŝĞůĚϮ ϭϬ͗ϬϬD ϯͲ'ƌĞĞŶǀƐϰͲWƵƌƉůĞ

ϭϮ͗ϰϱWD

ϱͲůĂĐŬǀƐϲͲŽů͘ůƵĞ

ϭϮ͗ϰϱWD

ϳͲ'ƌĞĞŶǀƐϴͲDĂƌŽŽŶ

ϯ͗ϯϬWD

ϭϯͲZŽLJĂůǀƐϭϰͲtŚŝƚĞ

ϯ͗ϯϬWD

ϭϱͲůĂĐŬǀƐϭϲͲŽů͘ůƵĞ

ϲ͗ϭϱWD

ϵͲEĂǀLJǀƐϭϬͲKƌĂŶŐĞ

ϲ͗ϭϱWD

ϭϭͲWƵƌƉůĞǀƐϭϮͲZĞĚ

ϰ͗ϯϬWD

'ƌĞĂƚWĂƌŬͲ&ŝĞůĚ5 ϭϳͲDĂƌŽŽŶǀƐϭϴͲEĂǀLJ

'ƌĞĂƚWĂƌŬͲ&ŝĞůĚ6 ϭϵͲKƌĂŶŐĞǀƐϮϬͲZĞĚ ϰ͗ϯϬWD

^ƵŶĚĂLJ͕:ƵŶĞϮŶĚ ϴ͗ϬϬD

'ƌĞĂƚWĂƌŬͲ&ŝĞůĚ7 ϭͲ'ŽůĚǀƐϯͲ'ƌĞĞŶ

ϴ͗ϬϬD

ϭϰͲtŚŝƚĞǀƐϭϲͲŽů͘ůƵĞ tŝŶĚƌŽǁWĂƌŬͲ&ŝĞůĚϭ ϱͲůĂĐŬǀƐϳͲ'ƌĞĞŶ

ϭϬ͗ϰϱD

ϭϳͲDĂƌŽŽŶǀƐϭϵͲKƌĂŶŐĞ

ϭϬ͗ϰϱD

'ƌĞĂƚWĂƌŬͲ&ŝĞůĚ5 ϮͲ'ƌĂLJǀƐϰͲWƵƌƉůĞ ϴ͗ϬϬD ϭϬ͗ϰϱD ϲͲŽů͘ůƵĞǀƐϴͲDĂƌŽŽŶ tŝŶĚƌŽǁWĂƌŬͲ&ŝĞůĚϮ ϴ͗ϬϬD ϭϬͲKƌĂŶŐĞǀƐϭϮͲZĞĚ ϭϬ͗ϰϱD

'ƌĞĂƚWĂƌŬͲ&ŝĞůĚ6 ϴ͗ϬϬD ϵͲEĂǀLJǀƐϭϭͲWƵƌƉůĞ ϭϬ͗ϰϱD

ϭϯͲZŽLJĂůǀƐϭϱͲůĂĐŬ

ϭϴͲEĂǀLJǀƐϮϬͲZĞĚ

ΎdŽŽƌĚĞƌWĞƌƐŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŝŶŐsŝĚĞŽ͕ǀŝƐŝƚ^ŬŝůůƐŚŽǁƚĞŶƚĂƚ^ŚŽǁĐĂƐĞ ŽƌĐĂůůϮϬϲͲϲϱϮͲϭϮϴϴ

1-Gold

2019 14U Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

Hayden Ashby

C, RHP, 1B, 3B

Ht

5-8 140 R/R 2024 Temescal Canyon

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Lake Elsinore, CA

2

Enoch Mun

OF, 1B

5-9 160 S/R 2022 Junipero Serra

Foster City, CA

6

Luis Joaquin Alombro

OF, 3B

5-7 175 R/R 2022 Woodbridge

Irvine, CA

7

Bobby Bangs

RHP, OF

5-9 145 R/R 2023

Irvine, CA

8

Conner Barth

MIF, C, 2B, OF 5-9 138 R/R 2024

Antelope, CA

9

Lauren Binney

C, 3B, OF

5-7 138 R/R 2023 Liberty

Las Vegas, NV

10 Nick Gomez

3B

5-7 150 R/R 2022 Capuchino

San Bruno, CA

11 Jacob Chapman

3B, RHP, LHP, 5-9 157 R/R 2023 Chaparral C, IF, OF

Murrieta, CA

12 Ryan Hoffer

OF, RHP

5-9 140 R/R 2023 Chadwick

Manhattan Beach, CA

13 Matthew Lloyd

OF, RHP, IF

5-8 140 R/R 2023 West Ranch

Valencia, CA

14 Jack Burke

C, 3B

6-1 135 R/R 2023 Crespi Carmelite

Woodland Hills, CA

15 Kaedon Diego Mas

2B, RHP, 3B, 5-10 155 R/R 2022 Etiwanda SS, MIF, IF, OF, UT

Rancho Cucamonga, CA

18 Maddox Haley

UT, RHP, 3B, 6-0 160 R/R 2022 James Madison OF

La Mesa, CA

19 Brennan Seiber

RHP, 1B, 3B, 6-5 190 R/R 2023 Mater Dei OF

Newport Beach, CA

2-Gray

2019 14U Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

Trace Franco

C, MIF

Ht

5-2 95

Wt

B/T

Grad High School

2

Isaac Gala

OF, MIF

5-9 135 R/R 2023 Middle School

Antioch, CA

3

Els Page

C, 1B

5-4 145 R/R 2024

San Clemente, CA

4

Gavin Piechota

3B, RHP

5-7 110 R/R 2023 Long Beach Wilson

Long Beach, CA

5

William Shulman

OF

5-7 125 L/R 2023 Calabasas

Calabasas, CA

6

Collin Crilly

3B, 1B

5-6 170 R/R 2023 Chaparral

Temecula, CA

7

Zachary Justice

C, RHP, 1B, 3B

5-7 140 R/R 2023 Bishop O Dowd

Oakland, CA

8

Ford Puplava

3B, RHP, SS

5-9 135 R/R 2024 Chaparral

Phoenix, AZ

9

Tyler Shulman

MIF, RHP

5-9 130 L/R 2023 Calabasas

Calabasas, CA

10 Sam Wesner

OF, C

5-10 160 L/R 2023 Newbury Park

Newbury Park, CA

14 Sebastian David

SS, RHP, 3B

5-11 163 R/R 2023 Lakeside

Medina, WA

15 Alec Rodrigues

C, 3B, OF

5-10 173 R/R 2023 James Logan

Fremont, CA

16 Ethan Woolsey

RHP, 3B, OF

6-1 145 R/R 2023 Classical Academy

Escondido, CA

22 Declan Conry

RHP, 1B, 3B

6-3 150 R/R 2023 Casteel

Gilbert, AZ

R/R 2024 Dixie

Hometown, St

St George, UT

3-Green

2019 14U Sunshine West No. Player Name

Pos.

22 Eddie Fines

SS, 2B

Ht

5-5 130 L/R 2023 Elk Grove

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Elk Grove, CA

23 Nolan Frasso

C, MIF, OF

5-8 130 R/R 2023 Chaparral

Winchester, CA

24 Isaac Holland

RHP

5-9 127 R/R 2024 Natomas

Sacramento, CA

25 Dashawn Jackson-Washington 2B, SS, OF

5-5 120 R/R 2022 Vista Murrieta

Winchester, CA

26 Kameron Van Sickler

1B, OF, RHP

5-9 125 R/R 2023 Valley View

Perris, CA

27 Hunter Friedberg

OF, LHP, 1B

5-8 145 L/L 2023 St. John Bosco

Redondo Beach, CA

28 Chance Kuhlmann

3B, 1B, OF

5-6 172 L/R 2023

Ewa Beach, HI

29 Robert McCormick

OF, RHP

6-0 140 R/R 2023 Walnut

Walnut, CA

30 Jack McWilliams

OF

5-11 148 R/L 2024 San Marcos

San Marcos, CA

31 Isaac Peterson

C, 1B, 3B, OF 5-9 150 R/R 2023 Damien Memorial

Hauula, HI

32 Brian Trujillo

C, RHP, 2B, 3B

5-10 150 R/R 2023 Huntington Beach

Fountain Valley, CA

33 Adin Zorn

OF

5-11 162 R/R 2023 Sewickley Academy

Aliquippa, PA

35 David Chase

SS, RHP, C, IF, OF, UT

6-0 140 R/R 2022 Mira Costa

Manhattan Beach, CA

36 Dillon Despain

RHP, 3B, OF

6-1 142 R/R 2023 Undecided

Hawthorne, CA

4-Purple

2019 14U Sunshine West No. Player Name

Pos.

22 Gabriel Alvarado

SS, RHP, 2B

Ht

5-8 130 L/R 2023 Timberline

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Boise, ID

23 Eli Athanas

SS, 3B, OF

5-7 135 R/R 2023 Crespi Carmelite

Van Nuys, CA

25 Carter Jorissen

C, 3B

5-6 150 R/R 2023 Tesoro

Rancho Santa Margarita, CA

26 Ben Neuberger

LHP, OF, 1B

5-7 130 L/L 2023

Anchorage, AK

27 David Bull Jr.

1B, RHP, 3B, 5-11 160 R/R 2024 Highland OF

Gilbert, AZ

28 James Decremer

RHP, OF

5-11 160 R/R 2023 Brophy College Preparatory

Scottsdale, AZ

29 Evan Elwood

OF

5-8 150 R/R 2023 Junipero Serra

San Carlos, CA

30 Hunter Komine

OF, 2B

5-7 145 R/R 2022 Henry M. Jackson

Bothell, WA

31 Noah Sharar

C, RHP, 1B, OF

5-8 160 R/R 2022 Sage Creek

Carlsbad, CA

32 Noah Stockman

C, RHP, 3B

5-7 140 R/R 2023 Huntington Beach

Huntington Beach, CA

35 Andrew Cain

3B, SS, RHP

5-11 150 L/R 2023 Ironwood Ridge

Oro Valley, AZ

36 James Whitman

C, 1B

6-2 190 R/R 2022 Helix

Spring Valley, CA

37 Johnny Rocco

3B, RHP, C, 1B, OF

5-10 170 L/R 2024 Undecided

El Cajon, CA

40 Chris Canavan

OF, 1B

6-3 155 L/L 2023 Temecula Preparatory

Temecula, CA

5-Black 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

David Abbadessa

2B

Ht

5-6 130 R/R 2020 Esperanza

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Placentia, CA

2

Adam Arroyo

C

5-11 180 R/R 2020 Capistrano Valley

Laguna Niguel, CA

3

Nicolas Baum

SS, 2B

5-11 165 R/R 2020 Torrey Pines

Solana Beach, CA

4

Josh Castillo

C, 1B, 3B, OF 5-10 180 R/R 2021 Silverado

Victorville, CA

6

Sergio Cazares

OF, LHP

5-10 170 L/L 2020 Wilson

Lakewood, CA

7

Daniel Elder

OF, RHP, SS

5-11 170 R/R 2020 Pine View

St George, UT

8

Cj Glenn

RHP

6-1 195 R/R 2020 Casteel

Phoenix, AZ

9

Brendan Goodrow

2B, RHP

5-9 150 R/R 2021 St. Ignatius College Prep

Burlingame, CA

10 Carter Hunt

SS, RHP, IF, OF

5-11 150 R/R 2021 Del Norte

San Diego, CA

11 Shane Kinsley

RHP, 3B

5-11 165 R/R 2020 Saugus

Valencia, CA

12 Michael Perez

LHP, OF, 1B

6-0 190 R/L 2020 Notre Dame Preparatory

Scottsdale, AZ

13 Jacob Sharp

OF, RHP, C

5-8 170 R/R 2020 La Mirada

Whittier, CA

14 Jaiden St Cyr

1B, 3B

5-10 170 R/R 2022 Los Alamitos

Carson, CA

15 Shane Vass

RHP, OF

6-1 145 R/R 2021 Vista

Vista, CA

16 Dalton Cram

C, 1B

6-0 195 R/R 2020 Riverside Poly

Riverside, CA

17 Ryan Sveningson

RHP

6-4 170 R/R 2020 JSerra Catholic

Ladera Ranch, CA

6-Columbia Blue 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

Diego Baqueiro

3B, RHP, 1B, 6-2 185 R/R 2020 Notre Dame OF

Ht

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Mission Hills, CA

2

Nathan Blocher

OF, 2B

5-10 150 R/R 2020 Orange Lutheran

Fullerton, CA

3

Michael Brucelas (Barrios)

C, 3B

5-11 165 R/R 2021 San Pedro

San Pedro, CA

4

Cayden Clark

OF, RHP

6-0 175 R/R 2021 Stansbury

Erda, UT

5

Isaiah Cortez

LHP

5-9 175 L/L 2020 Norco

Norco, CA

7

Ryan King

SS, RHP

6-0 155 L/R 2021 Burbank

Burbank, CA

8

Garret Ostrander

SS, RHP

5-11 175 R/R 2020 Del Norte

Rancho Bernardo, CA

9

Drew Sanidad

SS, 3B, 2B, OF5-9 160 R/R 2022 Eastside Catholic

Newcastle, WA

10 Augie Schieler

RHP, OF

5-9 145 R/R 2021 San Marcos

San Diego, CA

11 Steven Vasquez

LHP, 1B

6-4 185 R/L 2021 Odyssey Institute for Advanced and Buckeye, AZ International S

12 Maxwell Leuga

OF, C, 3B

6-0 190 R/R 2020 Green Valley

Las Vegas, NV

16 Trenten Alles

C

6-3 185 R/R 2020 Central

Kerman, CA

17 Drew Aspillera

C

5-10 225 R/R 2020 Hillsdale

Foster City, CA

18 Liam Critchett

1B, 3B

6-2 205 L/R 2020 Redondo Union

Redondo Beach, CA

19 Oscar Villarreal

RHP, 1B, 3B

6-1 220 R/R 2021 Katella

Anaheim, CA

20 Joseph Wiersma

RHP

6-4 205 R/R 2020 Orange Lutheran

Orange, CA

7-Green 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

Aiden Calvert

OF

Ht

5-11 180 R/R 2020 Mater Dei Catholic

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Chula Vista, CA

2

Junior Changco

2B, C, SS

5-8 125 R/R 2022 Newark Memorial

Newark, CA

3

Anthony Cromwell

OF, RHP, SS

5-10 145 R/R 2020 Prosser

Prosser, WA

4

Bradyn France

OF, LHP

6-0 185 L/L 2021 Rancho Cucamonga

Fontana, CA

5

Andrew (AJ) Knorr

RHP, IF, OF

5-11 195 R/R 2020 Mountlake Terrace

Mountlake Terrace, WA

6

Robert Love

RHP, OF

5-10 155 R/R 2022 Mira Costa

Hermosa Beach, CA

8

Alex Manibusan

SS, RHP, 2B, 5-10 165 R/R 2020 Cerritos 3B, OF

Cerritos, CA

9

Chance Shipley

RHP

6-0 175 R/R 2020 Don Antonio Lugo

Chino, CA

10 Jonathan Siwiecki

C, RHP, OF

5-9 155 R/R 2020 Los Altos

Whittier, CA

11 Garrett Warner

LHP, 1B, OF

6-0 165 L/L 2022 La Costa Canyon

Encinitas, CA

16 Will Daniels

C, OF

6-1 195 L/R 2020 Rim Of The World

Crestline, CA

17 Hiram Defries Saronitman

1B, 3B

6-0 230 R/R 2020 Punahou

Honolulu, HI

18 Trent Liolios

3B, RHP, 1B

6-2 195 L/R 2022 Newport Harbor

Newport Beach, CA

19 Troy Smith

C, 1B, 3B, OF 6-2 200 R/R 2020 Mater Dei

Newport Beach, CA

8-Maroon 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

Andy Boyd

LHP, OF

Ht

6-2 200 L/L 2020 Valhalla

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

El Cajon, CA

2

Matthew Costopoulos

2B

5-11 175 R/R 2020 Loyola

Manhattan Beach, CA

3

Leyton Cronky

OF, RHP, IF

5-11 160 R/R 2021 San Marcos

San Marcos, CA

4

Brandon Hinds

OF, RHP

6-2 150 R/R 2020 Centennial

Corona, CA

5

Aidan Lazovsky

RHP, 3B

5-9 150 R/R 2021 Los Gatos

Los Gatos, CA

6

Tyler Lumbao

LHP

6-0 185 L/L 2022 West Torrance

Torrance, CA

7

Daniel McElveny

SS, RHP, OF

6-0 170 R/R 2021 Bonita Vista

Chula Vista, CA

9

Steven Nelson

3B, RHP

5-11 165 R/R 2022 Westlake

Simi Valley, CA

10 Jedidiah Roland

C, OF

5-10 160 R/R 2020 Mountain Ridge

Herriman, UT

11 Miguel Santos

SS, 2B, MIF, OF

5-7 125 R/R 2021 Norwalk

Norwalk, CA

12 Oliver Steele

C, RHP

5-11 188 R/R 2021 Westlake

Thousand Oaks, CA

13 Isaac Terrazas

OF, C, IF

5-6 140 R/R 2021 Warren

Downey, CA

14 Drew Woody

LHP, 1B, OF

6-1 175 L/L 2020 Highland

Gilbert, AZ

16 Makeiel Hoover

1B, 3B

6-3 220 R/R 2020 Canyon Springs

Las Vegas, NV

17 Nicholas Schmit

C, 1B

5-10 190 S/R 2020 Redondo Union

Redondo Beach, CA

9-Navy

2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

Justin Baldwin

1B, LHP, OF

Ht

5-11 190 L/L 2020 St. Bernard

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Los Angeles, CA

2

William Brooks

OF, 2B

5-8 140 R/R 2020 Huntington Beach

Huntington Beach, CA

3

Brian Caringal

OF

5-10 156 R/R 2020 Davis

Vacaville, CA

4

Zach Duffy

LHP, 1B

5-10 165 L/L 2022 Bainbridge

Bainbridge Island, WA

5

Nolan Friese

3B, RHP, SS, 6-1 155 R/R 2022 Tualatin OF

Tualatin, OR

6

Jp Hefft

C, 2B

5-9 180 R/R 2020 San Clemente

San Clemente, CA

7

Henry Marks

2B

5-10 160 R/R 2021 Big Picture

Bellevue, WA

8

Josh McGonigle

SS, 2B, 3B, RHP

5-11 175 S/R 2021 San Juan Hills

Ladera Ranch, CA

10 Brandon Menzel

LHP

6-0 160 L/L 2020 Oaks Christian

Moorpark, CA

11 Mason Musgrave

RHP, 2B, 3B

6-1 170 R/R 2020 Riverdale

Riverdale, CA

12 Brandon Perez

C, RHP

5-10 138 R/R 2022 Perry

Queen Creek, AZ

13 Jack Vrh Jr.

C, 1B

6-0 168 R/R 2021 Notre Dame Preparatory

Scottsdale, AZ

14 Jimi Welsher

LHP, OF

5-8 145 L/L 2020 Pacifica

Costa Mesa, CA

15 Ayden Markovich

3B, SS, OF

5-11 175 L/R 2021

Queen Creek, AZ

16 Corbin Ellis

OF, RHP

6-4 198 R/R 2020 El Dorado

Placentia, CA

10-Orange 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

Dominyck Bullard

C, 3B, SS

Ht

6-0 195 R/R 2020 Bishop Gorman

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Las Vegas, NV

2

Prince DeBoskie

OF

5-11 155 S/R 2022 Hamilton

Chandler, AZ

3

Nico Defazio

SS

5-9 135 R/R 2022 Piedmont

Piedmont, CA

4

Jack Duncan

LHP, OF

5-9 140 L/L 2021 St. Francis

Altadena, CA

5

Reef Graham

3B, SS

5-11 155 R/R 2020 Malibu

Malibu, CA

6

Adam Greenawalt

OF, LHP

5-7 135 L/L 2022 Santiago

Corona, CA

7

Jack Johnson

1B, RHP, 3B, 6-1 200 R/R 2021 Archbishop Murphy OF

Arlington, WA

8

Aaron Nease

C, RHP, 1B, 3B, OF

6-0 155 R/R 2021 Blanchet

Salem, OR

9

Lupe Peralta

OF, 2B, RHP

5-9 142 S/R 2022 Blanchet

Salem, OR

11 Trace Ramos

2B, 3B, SS, OF6-0 170 R/R 2020 Christian

El Cajon, CA

12 Hunter Romiti

LHP

5-8 165 S/L 2021 Tesoro

Rancho Santa Margarita, CA

13 Jonathan Son

C, OF

5-9 175 R/R 2022 Fresno

Visalia, CA

14 Ben Weller

RHP, 1B, OF

6-2 165 R/R 2020 Great Oak

Temecula, CA

15 Colby Podratz

3B, MIF, RHP 5-8 140 R/R 2022 Classical Academy

Valley Center, CA

16 Michael Nardone

RHP, OF

6-2 180 R/R 2020 Archbishop Mitty

Gilroy, CA

17 Edward Sarti

RHP, 2B, 3B

6-4 178 R/R 2020 Marin Academy

Kentfield, CA

11-Purple 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

Adrian Aviles

RHP, 3B, OF

Ht

5-10 145 L/R 2022 Paramount High School

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Paramount, CA

2

Rocco DiFrancesco

C, 3B

5-11 165 R/R 2021 Dana Hills

Dana Point, CA

3

Zachary Freeman

OF

6-0 170 L/R 2020 Sierra Canyon

Sherman Oaks, CA

4

Jimmy Gomez

SS

5-8 150 R/R 2020 Sunnyside

Fresno, CA

5

Justin Hausner

OF, RHP

5-10 170 R/R 2020 Arbor View

Las Vegas, NV

6

Jordan Jaffe

3B, MIF

6-1 165 R/R 2022 Calabasas

Thousand Oaks, CA

7

Caden McCann

LHP, OF

5-11 155 L/L 2021 Woodinville

Woodinville, WA

8

Ethan Pope

RHP, 2B

6-1 180 R/R 2020 San Juan Hills

Ladera Ranch, CA

9

Ricky Rodenberg

3B, MIF

6-1 175 R/R 2022 Murrieta Valley

Temecula, CA

10 Nicholas Sorrels

C, OF

6-0 170 R/R 2022 Antelope Valley

Lancaster, CA

12 Garrett Teunissen

C, RHP, 2B, 3B, SS, MIF, OF

5-7 145 R/R 2021 Hillcrest

Corona, CA

13 Ryan Watkins

3B, RHP, MIF 5-10 180 R/R 2021 Oak Hills

Victorville, CA

16 Tucker Bougie

1B, RHP, 3B

6-2 185 L/R 2021 Tamalpais

Mill Valley, CA

17 Victor Martinez

RHP

6-3 185 R/R 2020 Angelo Rodriguez

Fairfield, CA

18 EQ Workinger

OF, RHP

6-3 175 R/R 2020 California Connections Academy

Encinitas, CA

12-Red

2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

Luke Berry

C

Ht

5-11 165 R/R 2022 JSerra Catholic

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

San Clemente, CA

2

Patrick Connolly

RHP, SS

6-1 160 R/R 2020 Portola

Irvine, CA

3

Tyler Gibbons

LHP, OF

5-7 140 L/L 2021 Del Norte

San Diego, CA

4

Carson Gnetz

OF, MIF

5-4 128 R/R 2022 Chandler

Chandler, AZ

5

Eli Henderson

OF

5-8 145 R/R 2021 Torrey Pines

Solana Beach, CA

6

Jake Marquez

SS, 3B

6-2 185 R/R 2020 Christopher Columbus

Miami, FL

7

Colby Martin

OF, LHP, 1B

5-7 160 L/L 2020 Granada

Livermore, CA

8

Sebastian Mejorado

3B, RHP, SS

5-11 175 R/R 2021 El Camino

Oceanside, CA

9

Adam Moser

SS, RHP, 2B

6-0 160 R/R 2021 Sunrise Mountain

Peoria, AZ

10 Manas Rajesh

RHP, 3B

5-11 190 R/R 2021 Westview

Portland, OR

11 Anthony Scherpenborg

LHP

6-1 150 L/L 2020 Newbury Park

Newbury Park, CA

13 Jacob Yoon

C, OF

5-10 140 R/R 2022 South Hills

Upland, CA

16 Ryan Webster

3B, RHP, IF, OF

6-2 195 R/R 2020 Bonanza

Las Vegas, NV

17 Darren Welker

C

6-4 175 L/R 2020 Willow Canyon

Surprise, AZ

18 Kyle White

RHP, 1B

6-1 190 R/R 2021 Murrieta Valley

92562, CA

21 Elias Holbert

1B, RHP

6-4 230 R/R 2021 Sherwood

Sherwood, OR

13-Royal 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

1

Donovann Jackson

LHP, OF

Ht

6-2 160 L/L 2021 Glendora

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Glendora, CA

2

Kekoa Lopez

OF, UT

6-1 165 L/R 2020 Leland

San Jose, CA

3

Max Merlan

OF, RHP

6-2 196 R/R 2020 Foothills Christian

Chula Vista, CA

4

Blake Moore

3B, 2B, OF, C 5-9 145 R/R 2020 Dougherty Valley

San Ramon, CA

6

Jesse Jace Paderez

C, RHP, 1B, 3B

6-2 175 L/R 2022 St. John Bosco

Whittier, CA

8

Ryan Palmer

OF, 3B

5-11 160 R/R 2020 Woodcreek

Roseville, CA

9

Ryan Seymour

RHP, 2B, 3B

5-8 160 R/R 2022 Woodcrest Christian

Corona, CA

10 Justin Still

LHP, 1B, OF

6-0 170 L/L 2021 Perry

Chandler, AZ

11 Justin Walker

SS

6-2 145 R/R 2022 De La Salle

Pleasant Hill, CA

12 Samuel Watts

C, IF, OF

5-10 175 R/R 2020 Our Lady of the Hills

Kerrville, TX

14 Ryan White

3B, RHP, 1B

6-0 190 R/R 2021 Orange Lutheran

Orange, CA

15 Aeden Alexander

SS, RHP, MIF 5-8 155 R/R 2022 South Hills

Upland, CA

16 Joshua Carlson

C

6-1 195 R/R 2021 Valley View

Moreno Valley, CA

17 Connor Dougal

RHP

6-3 170 S/R 2021 Shadow Ridge

Surprise, AZ

21 Cade McClelland

1B, LHP

6-4 215 L/L 2021 Mission Viejo

Mission Viejo, CA

14-White 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

24 Collin Burke

RHP

Ht

6-2 160 R/R 2021 Jesuit

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Fair Oaks, CA

25 Brandon Delgado

RHP, 3B

5-11 160 R/R 2021 Martin Luther King

Moreno Valley, CA

26 Daniel Lee

LHP, OF

6-0 195 L/L 2020 Capistrano Valley

Mission Viejo, CA

27 Nick Maldonado

C

5-11 170 R/R 2020 Eastlake

Chula Vista, CA

28 Nathaniel Min

C, RHP

5-9 165 R/R 2020 Walnut

Diamond Bar, CA

29 Gavin Nalu

OF, LHP, 1B

5-10 170 L/L 2021 Cathedral Catholic

La Mesa, CA

30 Christian Nava

3B, IF

6-0 180 R/R 2021 The Bishop`s

San Diego, CA

31 Alex Oppenheimer

SS, RHP

5-11 180 R/R 2021 Hollywood

Los Angeles, CA

32 Benjamin Watson

1B, LHP, OF

5-11 185 L/L 2022 Highland

Gilbert, AZ

33 Cross Werner

C, SS

5-3 125 R/R 2022 Vista High School

Oceanside, CA

34 Owen Wessel

SS, 2B

5-7 140 R/R 2021 Mater Dei

Huntington Beach, CA

35 Malikai Wickley

3B, RHP, 1B, 6-3 195 R/R 2020 Junipero Serra IF, OF

Los Angeles, CA

36 Cole Quillin

OF

5-11 170 L/L 2020 San Juan Hills

San Clemente, CA

39 Tyree Reed

OF

6-2 177 L/L 2021 American Canyon

Vallejo, CA

40 Michael Steinberg

RHP, 1B, 2B, 6-2 180 R/R 2021 Mountainside 3B

Tulane

Portland, OR

15-Black 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

22 Anthony Alvarez

RHP

Ht

5-11 160 R/R 2022 California

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Whittier, CA

23 Jeremy La Rosa

1B

5-11 175 R/R 2022 St. John Bosco

Lakewood, CA

24 Nolan Long

LHP, 1B, OF

5-11 170 L/L 2021 Dublin

Dublin, CA

25 Michael Miller

C

6-1 152 R/R 2022 Tualatin

Tualatin, OR

26 Nico Morales

C, IF

5-10 180 R/R 2021 Loyola

Inglewood, CA

27 John Navarro

OF, RHP

5-11 175 R/R 2020 Mid Pacific Institute

Honolulu, HI

28 Jerin Poopaa

MIF, RHP

5-9 145 S/R 2020 Leilehua

Wahiawa, HI

29 Ethan Schmidt

MIF, OF

5-11 160 R/R 2020 Canyon

Anaheim Hills, CA

30 Quincy Smith Jr.

SS, 2B, OF

5-11 150 S/R 2020 Beverly Hills

Los Angeles, CA

31 Riley Stevens

RHP, 3B

5-11 135 R/R 2022 River City

West Sacramento, CA

32 Daniel Vendl

C, RHP, 1B, 3B

6-1 185 R/R 2022 Palm Desert

Indian Wells, CA

33 Jacob Walton

OF, RHP

5-8 175 R/R 2020 Junipero Serra

Los Angeles, CA

37 Jadon Bercovich

RHP, OF

6-2 200 R/R 2020 Damonte Ranch

Reno, NV San Diego State

38 Anthony Ortiz

SS, RHP, 2B

6-3 185 R/R 2020 St. John Bosco

Montebello, CA

39 David Robles

OF

6-3 205 R/R 2020 St. John Bosco

Lakewood, CA

16-Columbia Blue 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

22 Cal Barna

C, RHP

Ht

6-1 160 R/R 2021 Piedmont

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Piedmont, CA

23 Gavin Copeland

C, 1B

5-10 190 R/R 2021 Heritage

Menifee, CA

24 Joseph De Santos

RHP, OF

6-0 160 R/R 2020 St. John Bosco

South Gate, CA

25 Alex Fernandes

SS, RHP, IF, OF

5-10 140 L/R 2021 San Marcos

San Marcos, CA

26 Tyler Gough

RHP, 3B, SS

6-1 180 R/R 2022 Heritage

Perris, CA Oregon State

27 Gabriel Kristall

OF

5-10 155 R/R 2021 Heritage

Perris, CA

28 Tyler Lakin

RHP

5-10 155 R/R 2020 Coconino

Flagstaff, AZ

29 Zack Osborne

C

5-10 180 R/R 2021 Mater Dei

Garden Grove, CA

30 Andy Park

OF, RHP

5-10 175 R/R 2020 Arnold O. Beckman

Irvine, CA

31 Skyler Self

3B, UT

5-10 155 R/R 2021 Taft Union

Fellows, CA

32 Brandon Whiting

OF, 2B

5-9 153 R/R 2021 Canyon

37 Gabe D'Arcy

3B, OF

6-3 210 R/R 2021 JSerra Catholic

San Clemente, CA

38 Cameron Tracy

RHP, 1B, 3B

6-1 187 R/R 2022 Poway

Poway, CA

39 David Orlinsky

RHP

6-3 175 R/R 2021 Crespi Carmelite

Pacific Palisades, CA

42 Jamison Naf

1B, RHP, 3B

6-3 247 R/R 2020 Sultana

Hesperia, CA

Palmdale, CA Texas A&M, College of the Canyons

17-Maroon 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

22 Dylan Beckerman

RHP, OF, 1B, 6-0 185 R/R 2022 St. John Bosco 3B

Ht

Wt

B/T

Grad High School

Los Angeles, CA

23 Cole Blumenthal

SS, RHP, 2B, 5-5 120 R/R 2023 Bishop Montgomery MIF

Redondo Beach, CA

24 Darren Davis

RHP, 3B, OF

Santa Clarita, CA

25 Aidan Duran-Knoff

C, 2B, 3B, OF 5-9 170 R/R 2022 Fowler

Fowler, CA

26 Ben Eisenhauer

LHP

5-10 122 L/L 2020 Leigh

San Jose, CA

27 Owen Gott

C, OF

5-8 150 R/R 2022 Cerritos

Lakewood, CA

28 Rhett Larocca

OF, 1B, 3B

6-2 175 R/R 2022 The Bishop`s

Rancho Santa Fe, CA

29 Andrew Morales

C

5-11 165 R/R 2022 St. John Bosco

Los Angeles, CA

30 Edward Rakosky

OF, RHP

6-0 190 R/R 2020 St. John Bosco

Playa Del Rey, CA

31 Vincent Rakosky

LHP, 1B

6-0 175 L/L 2022 St. John Bosco

Playa Del Rey, CA

32 Benjamin Solano

MIF

6-0 140 S/R 2022 Montgomery

Chula Vista, CA

33 Scott Ellis

OF, RHP

6-1 175 R/R 2020 Thousand Oaks

Covina, CA

37 Bradley Ezell Jr

3B, 1B

6-2 245 R/R 2020 Redlands

Redlands, CA

38 Jake Woltman

1B, RHP

6-2 200 R/R 2021 La Costa Canyon

Carlsbad, CA

5-9 165 R/R 2021 Saugus

Hometown, St

18-Navy 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

23 Drew Baskin

SS, 2B

Ht

5-9 145 R/R 2021 Arroyo Grande

Wt

B/T

Grad High School

Arroyo Grande, CA

24 Nathan Beckley

C, RHP, 2B, OF

6-0 170 L/R 2021 San Clemente

Aliso Viejo, CA

25 Owen Dargie

OF

6-3 188 R/R 2021 Carlsbad

Carlsbad, CA

26 Victor Heredia Jr

RHP, IF, OF

5-11 145 R/R 2022 Santa Ynez Valley Union

Santa Ynez, CA

27 Isaac Lucas

LHP, OF

5-9 140 L/L 2022 Oakland Technical

Oakland, CA

28 Conner Palluck

1B, C, UT

5-11 135 R/R 2022 Faith Lutheran

Las Vegas, NV

29 Waldo Rodriguez

C, 2B

5-7 145 R/R 2022 Fresno

Fresno, CA

30 Sonny Rodriquez

OF, 1B

6-0 174 L/L 2020 San Pedro

San Pedro, CA

31 Braeden Ross

OF, RHP, 1B

6-3 180 L/R 2021 Christian

El Cajon, CA

32 Kalani Shapiro

SS, RHP, 2B, 5-10 150 R/R 2020 Germantown 3B, OF

Germantown, TN

33 Andrew Thornburg

RHP, OF

6-0 10

Fontana, CA

34 Grant Weiss

C

6-2 180 R/R 2020 Valencia

Valencia, CA

35 Kainoa Williams

SS, 2B, 3B

5-11 165 R/R 2021 Westview

San Diego, CA

36 Casey Murray Jr

SS, RHP, 2B, 6-0 145 R/R 2021 Orange Vista 3B

Perris, CA

42 Kai Burdick

RHP

Oceanside, CA

R/R 2022 Etiwanda

6-9 220 R/R 2021 El Camino

Hometown, St

19-Orange 2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

22 Cort Butler

C, RHP, 3B, OF

Ht

6-1 160 R/R 2021 Buckeye Union

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

Buckeye, AZ

23 Bretton Edwards

RHP, OF

6-5 180 R/R 2020 Santa Monica

Santa Monica, CA

24 Zach Mayhew

LHP, OF

6-1 176 R/L 2021 El Capitan

El Cajon, CA

25 Jacob Morrow

C, 3B, OF

5-11 173 R/R 2020 Warrenton

Warrenton, OR

26 Jake Perez

C, 2B

5-10 185 R/R 2021 Helix

La Mesa, CA

27 Sammy Rubio

OF, RHP

5-10 165 R/R 2020 Centennial

Corona, CA

28 Sebastian Salazar

1B, OF

5-8 155 L/L 2022 Norco

Norco, CA

29 Michael Tilton

OF

6-0 165 R/R 2021 Notre Dame Preparatory

Scottsdale, AZ

30 Jack Sanders

SS, 2B

6-3 165 L/R 2020 Southridge

Kennewick, WA

31 Eric Van Valkenburg

RHP, 1B, 3B

5-11 150 R/R 2022 Torrey Pines

Solana Beach, CA

37 Ben Grable

SS, RHP, 3B

6-3 200 L/R 2020 Flintridge Preparatory

Pasadena, CA

38 Sean Jessee

RHP, 1B

6-5 217 R/R 2021 Murrieta Valley

Murrieta, CA

39 Aidan Perez

3B, RHP, 1B

6-2 205 R/R 2021 Helix

La Mesa, CA

40 Christian Wilson

C, 1B

6-2 205 R/R 2020 Bakersfield Christian

Bakersfield, CA

20-Red

2019 Sunshine West No. Player Name

Pos.

22 Joel Holguin

SS, RHP

Ht

5-10 155 S/R 2020 Eisenhower

Wt

B/T

Grad High School

Hometown, St

San Bernardino, CA

23 Haydon Huff

MIF, OF

5-10 165 R/R 2020 Woodcrest Christian

Riverside, CA

24 Aman Khera

RHP, MIF

5-11 150 R/R 2020 Newark Memorial

Newark, CA

25 Conner Little

C, RHP, MIF, OF

5-5 140 R/R 2021 Mira Mesa

San Diego, CA

26 Mason McGwire

RHP, OF

6-2 150 R/R 2022 JSerra Catholic

Irvine, CA

27 Max McGwire

1B

6-2 160 R/R 2021 JSerra Catholic

Irvine, CA

28 Garrett Riley

LHP, 1B, OF

6-0 195 S/L 2020 Mater Dei

Santa Ana, CA

29 Jamie Robertson

OF

6-2 165 R/R 2022 Palos Verdes

Palos Verdes Estates, CA

30 Carson Seeman

C, IF

6-1 175 R/R 2021 Placer

Auburn, CA

31 Andrew Sloan

C, 3B, OF

5-10 165 R/R 2022 Jesuit

Sacramento, CA

32 Colby Small

SS, RHP

5-11 160 R/R 2021 Peninsula

Port Orchard, WA

33 Chase Stewart

OF, RHP, MIF 5-9 130 R/R 2020 Hanford

Richland, WA

34 Kaehukai Young

SS, 2B, 3B

5-11 190 R/R 2021 Fresno

Fresno, CA

37 Stephen Kwak

RHP

6-1 180 R/R 2021 Bellarmine College Prep

San Jose, CA

38 Nico Ortiz

1B, RHP, OF, 6-2 205 R/R 2021 Damien 3B

Pomona, CA St. Mary's

Get more pop, more distance and a faster, lighter swing speed with the all new Quatro Pro; A COLLISION OF OUR BEST TECHNOLOGIES.